Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 85 về cán bộ, đảng viên thiết lập sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội. Việc ban hành Quy định này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *