Đánh cắp số phận

Thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long triển khai mô hình: “Phòng, chống vi phạm an ninh mạng” với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, áp dụng công nghệ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nhất là trên lĩnh vực an ninh mạng. Mô hình này bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *