Cùng với các ngành, trong thời gian qua, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên, trong đó có việc nâng cao nhận thức phản bác kịp thời thông tin xấu độc trên không gian mạng. Nhờ vậy, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã trở thành lực lượng quan trọng góp phần bảo vệ cái đúng, cái hay, bảo vệ lẽ phải, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch khi sử dụng mạng xã hội.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *