Trong tháng 8 vừa qua, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình”.  Bộ sách góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời, đấu tranh phản bác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước.  Đồng thời bộ sách được sử dụng như một tài liệu học tập và tham khảo hữu ích đối với đông đảo công chúng, đặc biệt là có thể đóng vai trò như một giáo cụ trực quan quý báu, hỗ trợ việc học tập một cách hiệu quả trong tất cả các bậc học của ngành giáo dục và đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *