Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm. Trong đó với vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt, những năm qua Công an tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều cách làm hay, phù hợp để giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *