Tại cuộc họp thường niên lần thứ 14 đang diễn ra ở thủ Bogota của Colombia, Ủy ban Liên chính phủ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã bổ sung nhiều thực hành văn hóa trên thế giới vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *