Một nhóm thợ mỏ ở Canada mới đây đã đào được xác ướp của một con voi ma mút lông xoăn con gần như hoàn chỉnh. Xác ướp vẫn còn da và lông này hiện là một trong những xác ướp động vật còn trong tình trạng tốt nhất từng được phát hiện trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *