Hôm nay 23/11 là Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2005, ngày này được lấy làm “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” với mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *