Đợt thanh tra nhằm chấn chỉnh những bất cập trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách, người điều khiển phương tiện và đảm bảo an toàn kỹ thuật của các phương tiện trong quá trình lưu thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *