Nhằm góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, cuối năm 2009, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Ở tỉnh Vĩnh Long, thực hiện mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo từ năm 2006 đến cuối năm 2009, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 27.000 lao động nông thôn, người tàn tật và đồng bào dân tộc Khmer với kinh phí trên 8,8 tỷ đồng. Riêng trong năm 2010, tỉnh tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho trên 10.000 lao động nông thôn với kinh phí thực hiện trên 2,8 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, tỉnh Vĩnh Long được đầu tư kinh phí bổ sung là 5 tỷ đồng để tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 5.000 lao động nông thôn.

Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Long có ít nhất 80% lao động học nghề có việc làm ổn định; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 50%, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập của người lao động.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *