Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bên cạnh thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với CM, gia đình chính sách; công tác trùng tu, tôn tạo NTLS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long luôn được Đảng, Nhà nước và tỉnh đặc biệt quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *