Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2/9 vẫn còn nguyên giá trị, nhất là bài học về đoàn kết phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *