Là xã thuần nông, từ ngày thống nhất đất nước đến nay, nhất là 10 năm gần đây, xã Thành Trung H. Bình Tân đã nỗ lực không ngừng, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và tiếp tục về đích NTM nâng cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *