Do tình hình kinh tế  năm qua vẫn còn nhiều khó khăn, nên số lượng doanh nghiệp được thành lập mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2013 có chiều hướng giảm. Tuy nhiên , nếu xét về quy mô  đầu tư thì số vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới lại có chiều hướng tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *