Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đồng thời giúp xã sớm hoàn thành tiêu chí thủy lợi, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm luôn tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi đồng thời vận động người dân tích cực tham gia hiến đất cũng như hoa màu để tạo mặt bằng thuận lợi cho việc thi công, nhờ vậy đến nay xã đã cơ bản hoàn thành tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *