Những năm qua, phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống cho mọi tầng lớp nhân dân. Ở huyện Bình Tân, qua phong trào xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tuổi cao gương sáng rất đáng biểu dương, nhân rộng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *