Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng và phát triển làng nghề nông thôn nên năm 2017, thu nhập bình quân của người  dân ở các xã nông thôn mới đều tăng đáng kể. Đây chính là mục tiêu của xây dựng nông thôn mới cần hướng tới, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng phải được nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *