Vũng Liêm đang từng bước hoàn thành các nội dung, tiêu chí hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại 4, trong đó phát triển đô thị theo phương châm sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong những nội dung được địa phương phấn đấu thực hiện. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *