Từ ngày 20/10/2020, dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội 13 của Đảng được công bố trên Báo Nhân dân, trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều  báo, trang thông tin điện tử khác để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân theo kết luận số 159 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 151 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau khi nghiên cứu các dự thảo, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể nhằm góp phần xây dựng văn kiện hướng tới thành công Đại hội 13 của Đảng.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *