Khởi nghĩa Nam kỳ dù không thành công như dự kiến nhưng lại có ý nghĩa lớn khi tạo được tiếng vang, khí thế cách mạng tác động đến các phong trào tranh đấu về sau, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng, đổi mới đất nước, trong đó có bài học gắn bó máu thịt giữa đảng với dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *