Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa thống nhất thực hiện dự án “Điều tra hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt đô thị và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn tại tỉnh Vĩnh Long”. Thời gian thực hiện dự án trong 2 năm 2020 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *