Kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy của ngành Hải quan trong 10 tháng qua đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *