Đa số đại biểu thống nhất sự cần thiết sửa đổi Luật với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung và quy định mới theo hướng bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; khắc phục những bất cập của Luật hiện hành. Trong đó nhiều đại biểu quan tâm đến bảo hiểm vi mô vì góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, mang lại lợi ích lớn cho toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *