Tổng BT, CT nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện ÐH 13 của Ðảng đã có bài viết  “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt ÐH 13 của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *