Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *