Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được BCH Trung ương, Bộ CT và Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị hết sức công phu, nghiêm túc, khoa học, bám sát Cương lĩnh phát triển đất nước và Hiến pháp, pháp luật. Ông Trần Văn Rón, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long  đã nêu ý kiến về các điểm mới trong dự thảo các Văn kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *