Theo Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021- 2025, Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nâng loại đô thị. Để đạt được mục tiêu này, địa phương tập trung các nguồn lực xây dựng và chỉnh trang, góp phần nâng cấp đô thị và nâng chất các tiêu chí đã đạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *