Xây dựng đô thị văn minh là tạo sự phát triển toàn diện và đồng bộ, giúp cư dân có đời sống vật chất, tinh thần ngày một tốt hơn. Thời gian qua, cùng với thành phố Vĩnh Long, địa bàn Phường 5 cũng đã có nhiều nỗ lực để thực hiện mục tiêu phát triển đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *