Để thực hiện phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghi quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX thì vấn đề cơ bản có tính quyết định là công tác cán bộ. Cần phải có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới. Vì vậy, việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2010 – 2015 là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng của tỉnh Vĩnh Long đã có nỗ lực trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ, năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ vẫn còn nhiều hạn chế trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực tế cho thấy, còn trên 30% cấp ủy viên cơ sở chưa học lý luận chính trị. Đối với cấp ủy cấp huyện, thành phố và tương đương, còn 30% cấp ủy viên chưa đạt yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ và 20% chỉ có bằng trung cấp – sơ cấp lý luận chính trị. Trong khi đó, muốn chuẩn hóa số cán bộ này đòi hỏi phải có trình độ cao cấp. Còn đối với nhân sự cấp ủy cấp tỉnh hiện nay, vẫn còn một số đồng chí chưa có trình độ đại học về chuyên môn mà chỉ qua bồi dưỡng ngắn hạn.

Riêng về năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp có nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả còn thấp, chưa có tính chuyên nghiệp, thiếu khả năng độc lập quyết đoán trong giải quyết công việc, chậm thích ứng một khi chuyển sang nhiệm vụ mới. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo quản lý hạn chế về trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, nên trong giao tiếp và trong công việc hàng ngày còn phải phụ thuộc vào người khác.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang đặt ra cho các cấp ủy, cần có những giải pháp phù hợp. Công việc trước tiên là phải nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sao cho hợp lý, khoa học.

Chuẩn hóa nâng cao trình độ, năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, cũng là một trong những nội dung quan trọng của chương trình mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu xây dựng đội cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Trần Tiến
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *