Quán triệt phương châm và quan điểm Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời cụ thể hóa thành vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, các cấp, các ngành, trong đó lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *