Sức mạnh của lòng dân và tinh thần đoàn kết đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng chính sức mạnh tinh thần đoàn kết tiếp tục đưa nước ta vượt qua khó khăn, làm nên các kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài học về tinh thần đoàn kết hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Từ tinh thần đoàn kết đã giúp cho lực lượng vũ trang Vĩnh Long đã cùng với tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương đổi mới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *