Sau 30 năm kể từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Long, ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đã có bước phát triển khá. Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp khu vực nông thôn tiếp tục được mở rộng và phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế. Quy mô sản xuất của các doanh nghiệp ngày càng lớn, và hình thành một số ngành công nghiệp chế biến có lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Phát triển sản xuất công nghiệp không chỉ đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn góp phần giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *