Giao thông được ví như là mạch máu của nền kinh tế, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Từ khi tái lập tỉnh vào năm 1992, suốt 30 năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã quyết tâm, nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Chủ trương, quyết sách lấy giao thông làm nền tảng phát triển, được nhân dân đồng thuận đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, đưa Vĩnh Long vươn lên tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *