Trong những năm qua, vùng ĐBSCL đã và đang đẩy mạnh các hoạt động gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại các kết quả nghiên cứu, cũng như liên kết phát huy thế mạnh của từng địa phương đã tạo sức mạnh tổng thể để dần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *