Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ tạo việc làm mang lại thu nhập ổn định là yếu tố then chốt để cải thiện đời sống nhân dân và góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc luôn được các ngành, các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện. Đặc biệt, các địa phương còn đề ra được những giải pháp tích cực để vận dụng hiệu quả các chính sách của Nhà nước về tạo việc làm cho người lao động. Trong đó, việc hỗ trợ cho người lao động tham gia lao động ở nước ngoài cũng được chú trọng, và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *