Thực hiện Quyết định số 712 /QĐ-TTg, ngày 21/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai các Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ nhiều cơ sở, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần gia tăng tỷ trọng đóng góp Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *