Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long được thành lập vào ngày 14/01/2003, gần 20 năm đi vào hoạt động, từ 3 chương trình cho vay ban đầu, chi nhánh đã triển khai cho vay thêm 14 chương trình tín dụng chính sách. Đóng vai trò quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *