Với những nỗ lực của các ngành các cấp, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đã được thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Trong định hướng tới của Vĩnh Long, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn vẫn được đặc biệt coi trọng. Thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trên lĩnh vực này sẽ góp phần mang lại giá trị cao cho đời sống và giải quyết tốt các vấn đề dân sinh, hướng đến cuộc sống tiến bộ và hạnh phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *