Làm theo lời Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ, quân, dân tỉnh Vĩnh Long thi đua lập công, giữ vững niềm tin giành thắng lợi. Trong hòa bình, Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết thi đua xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *