Chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của toàn xã hội. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, các các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung huy động nhiều nguồn lực chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cho các em được học tập và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *