Đánh cắp số phận

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập cho đất nước, khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn, vai trò và sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *