Hiện nay, nhiều thông tin có nội dung xấu, độc, sai sự thật với luận điệu xuyên tạc, vu khống lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nước ngoài. Mục đích là để chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng với cả nước, các nhà báo, cơ quan báo chí ở Vĩnh Long đã tích cực đấu tranh vạch rõ âm mưu thủ đoạn, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch để chứng minh sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *