Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là một chính sách kinh tế – xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động trước những yếu tố nguy hiểm có hại, tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Ở tỉnh Vĩnh Long, chính sách an toàn vệ sinh lao động đã được các ngành chức năng giám sát, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ để đảm bảo môi trường, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *