Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bên cạnh nguồn vốn ngân sách được phân bổ từ Trung ương, địa phương, thì việc huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là vô cùng quan trọng. Thời gian qua, Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác huy động sức dân, triển khai thành công chủ trương xã hội hóa, tạo nền tảng vững chắc để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *