Phân bón vô cơ giữ vai trò quan trọng trong việc cấu thành năng suất, quyết định một phần lợi nhuận cho người nông dân. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng phân bón hóa học cho cây trồng chưa khoa học, hiệu quả còn thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *