Chế biến và chế biến sâu chính là điều kiện quan trọng – là một trong những trụ cột không thể thiếu, nhằm nâng cao giá trị nông sản. Trong các nội dung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, việc đẩy mạnh các ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến nông sản luôn được xem là giải pháp quan trọng, tạo điều kiện phát triển ổn định chuỗi giá trị cho mỗi mặt hàng. Công tác nghiên cứu những sản phẩm chế biến, nhất là trong lực lượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Vĩnh Long đã góp phần từng bước ổn định chuỗi giá trị nông sản địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *