Phát triển du lịch là một trong những thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế của vùng. Thông qua chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm – OCOP, giúp thúc đẩy phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch nông nghiệp, trên cơ sở tận dụng tiềm năng, thế mạnh tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *