Bà Lê Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long –  tổng kết ngày "Vì người nghèo" do Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Công tác trọng tâm năm 2009 của MTTQ tỉnh là tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009 – 2014). Thành công của đại hội đã góp phần củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, mặt trận sơ sở xã phối hợp tốt với các ban, ngành và tổ chức thành viên có nhiều hoạt động thiết thực và mang lại hiệu quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở đại phương. UBMTTQ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm là một đơn vị được ghi nhận và có nhiều hoạt động tích cực và phát huy tốt vai trò của mình trong công tác này. Tham gia xây dựng chính quyền được UBMTTQ xã Trung Nghĩa xác định là một nhiệm vụ quan trọng và đưa vào kế hoạch thực hiện nghiêm túc hàng năm. Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức thành viên luôn bám sát tình hình kinh tế đời sống của nhân dân, lắng nghe và phản ảnh kịp thời ý kiến của quần chúng nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tập trung nghiên cứu và có những đóng góp quan trọng trong xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương phù hợp yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân của xã và tổ Thanh tra nhân dân của ấp được củng cố kiện toàn, ngày càng nâng cao vai trò, vị trí và thực hiện tốt chức năng giám sát của mình, nâng cao chất lượng giám sát, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của Hội đồng nhân dân và UBND xã trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các chính sách. Đặc biệt, đạo đức của cán bộ được giám sát tốt, từ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, UBND đến trưởng ấp. Các nguồn đầu tư cộng đồng cũng được giám sát thường xuyên, đảm bảo qui hoạch phù hợp với yêu cầu thực tế ở địa phương, thi công đúng qui định, đảm bảo vệ sinh môi trường, các nguồn huy động sức dân được quản lý thu chi rõ ràng minh bạch, có tổ chức công khai cho dân biết, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Mặt trận đã giám sát và cùng với các tổ chức thành viên giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Đặc biệt, mặt trận và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Gắn kết chặt chẽ công tác này vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo tinh thần Chỉ thị 01. Thông qua sinh hoạt tổ tự quản, họp các chi tổ hội của các đoàn thể để triển khai sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, văn bản pháp luật của nhà nước, của địa phương để nhân dân nắm bắt kịp thời. Từ đó, làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức của nhân dân về chấp hành pháp luật…

MTTQ các cấp xác định, công tác tham gia xây dựng chính quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và thực hiện tốt được nội dung này thì vai trò của cán bộ mặt trận đóng một vai trò quan trọng. Vì vậy, đầu năm, mặt trận đều có kế hoạch hành động với những công việc cụ thể, đồng thời phối hợp tốt với các ngành và các tổ chức thành viên nắm chắc tình hình thực tế ở địa phương để có chương trình hành động phù hợp cho từng giai đoạn. Tạo sự đồng thuận trong nhân dân là yếu tố quan trọng để góp phần xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững chắc. Phát huy vai trò của mình, mặt trận luôn là trung tâm xây dựng mối đoàn kết. Các phong trào vận động đã đi sâu, đi sát với quần chúng nhân dân, nói cho dân hiểu những chủ trương của Đảng và nhà nước, thể hiện tốt vai trò là nhịp cầu nối huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sơ.

Kết quả hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên đã nâng cao được nhận thức từ trong Đảng, đến nhân dân, tạo mối quan hệ mật thiết giữa mặt trận với Đảng, cũng như sự phối hợp với chính quyền. Quyền dân chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể trong hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *