Thời gian qua, các chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm xây dựng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Với sự quan tâm đó, các tôn giáo đã thực hiện tu hành theo đúng giáo lý, giáo luật và pháp luật, đồng thời đóng góp tích cực vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *