Quyền tự do dân chủ của công dân được hợp pháp hóa tại Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước và được tôn trọng trong thực tế. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cũng được nhấn mạnh trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội cũng như ở các buổi sinh hoạt của một số hội, nhóm, có những người đã lợi dụng quyền dân chủ, nhân quyền để tiến hành những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ta. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận diện rõ để tránh bị lôi kéo, lợi dụng, nghe theo thông tin xấu, độc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *